ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI MYANMAR

  Nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng

  • Tên đơn vị (Company's name) :
   Tên Tiếng Việt (in vietnamese)
   địa chỉ (add)
   Mã số thuế (tax registration number)
   điện thoại (tel)
   fax
   email
   Họ tên người đăng ký (contact person)
   điện thoại liên hệ (tel)
  • Sản phẩm trưng bày (displayed products) :
  • Chúng tôi xin đăng ký: (we would like to book)
  • Gian hàng tiêu chuẩn (standard package pavillion) :
   Hỗ trợ chi phí gian hàng theo Chương trình XTTM quốc gia
   Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (standard package pavillion 9sqm)
  • vận chuyển (transport) :
   Quý doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu về vận chuyển có thể đăng ký với ban tổ chức tổng hợp và có hướng dẫn cụ thể đến quý doanh nghiệp và đơn vị.
   Enterprise, Units have demands on transport can register with organization board will collect and guide enterprises and units in detailed.
  • Các yêu cầu khác (other requirements) :
  • Hạn đăng ký 6/2020